Group Photo 2017

Bowers Group 2017

August 8, 2017

Bowers Group 2017 (left to right):

Front row: Andrew Netherton, Tina Hang, Akhilesh Khope, Professor John Bowers, Katherine Turnlund, Lin Chang, Minh Tran

Second row: Aaron Wissing, Yating Wan, Rebecca Hwang, Tony Huang

Third row: Pari Patel, Andreas Boes, Alexander Spott, Eric Stanton

Fourth row: Warren Jin, Paolo Pintus

Fifth row: Colin Jones, Alfredo Torres, Chao Xiang, Daehwan Jung, Bongki Shin, Jinxi Huang, Robert Zhang

Sixth row: Aditya Jain, Chen Shang, Weiqiang Xie

Back row: Justin Norman, Tin Komljenovic, Jon Peters, MJ Kennedy

Not pictured: Ian MacFarlane, Xiaowen Guo, Junqian Liu, Nicolas Volet, Emmett Perl